?

Log in

lara.in.wonderland [entries|archive|friends|userinfo]
LaЯa

(no subject) [Oct. 13th, 2013|02:21 pm]
LaЯa

Herfstachtige zondagmiddagCollapse )
LinkLeave a comment

(no subject) [Jan. 28th, 2013|03:27 pm]
LaЯa
LinkLeave a comment

(no subject) [Dec. 9th, 2012|06:34 pm]
LaЯa
Link2 comments|Leave a comment

(no subject) [Apr. 23rd, 2012|09:34 pm]
LaЯa
Link5 comments|Leave a comment

i♥animals [Mar. 14th, 2012|09:42 pm]
LaЯa

All animals are beautifulCollapse )
Link3 comments|Leave a comment

(no subject) [Jan. 30th, 2012|09:59 am]
LaЯa
LinkLeave a comment

(no subject) [Jan. 15th, 2012|02:20 pm]
LaЯa
Dit is mijn verhaal over een achtbaanritje. En je mag het best lezen. Aantekeningen over de zon en de maan, de liefde, successen en stommiteiten. Weinig dramatische emotionele problematieken, want die schrijf ik liever met een pen op papier in methodeschrift. Mooie plaatjes en geweldige muziek om bij weg te dromen. Dat is samengevat mijn verhaal over een achtbaanritje. Dus~ Doe je ding!
Link2 comments|Leave a comment

(no subject) [Jan. 14th, 2012|07:10 pm]
LaЯa
LinkLeave a comment

(no subject) [Dec. 7th, 2011|12:09 am]
LaЯa
Link1 comment|Leave a comment

(no subject) [Dec. 6th, 2011|11:55 pm]
LaЯa
Link1 comment|Leave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]